Tillbyggnad på Hedens skola

image

I maj 2015 påbörjas tillbyggnad av Hedens skola. Nuvarande verksamhet pågår i befintliga lokaler under byggnationen. Inför läsårsstarten i augusti 2016 tar man de nya lokalerna i bruk. Verksamhet från förskola till årskurs 9 kommer då att finnas i huset.

Bildspel som visar processen på Hedens nya förskola och skola

20150204_Partneringmöte_lågupplöst

Byggstart i sommar

Bratteberg1

I februari börjar fastighetsägaren ÖFAB att placera ut ersättningslokaler på Brattebergsskolans tomt. Efter påsk blir lokalerna ny arbetsplats för elever och lärare under drygt ett och ett halvt år. Under den tiden skall huvudbyggnaden rivas och en ny skola byggas på dess ställe. Elever och personal ser fram mot att få en ny skola och tycker att det känns bra att kunna flytta ur den nuvarande byggnaden som är otidsenlig och dras med innemiljöproblem.

Tidsplan för projektet Framtida skollokaler

 • februari 2015 börjar ersättningslokaler placeras ut på Bratteberg.
 • april 2015 är det klart för inflyttning i ersättningslokaler.
 • maj 2015 rivs huvudbyggnaden på Bratteberg.
 • sommaren 2015 påbörjas byggnation på Heden och Bratteberg.
 • augusti 2016 är det inflyttningsklart i Hedens nya förskola och skola.
 • årsskiftet 2016-2017 börjar verksamheten i nya lokaler på Bratteberg. Då rivs även C-huset.

Bildspel som visar processen på nya Brattebergs förskola och skola

140204_eo_Partnering Bratteberg

 

Programarbetet fortsätter

2014-10-14 18.10.49

Anna och Peje försöker hitta den optimala lösningen för flexibilitet i förskolans hemvister.

2014-10-14 18.11.15

Eva, Camilla och Pia finjusterar F-3 avdelningen.

2014-10-14 18.10.57

En rektor, en fastighetsägare och en arkitekt. Karl Johan, Peter och Oskar diskuterar det senaste förslaget.

Programarbetet fortsätter på Bratteberg. På tisdagskvällen träffades gruppen igen för att att arbeta igenom arkitekternas senaste förslag. Nu börjar alla bitar fall på plats och arkitekterna har i stort sett fått in alla funktioner och behov. Stor kreativitet och optimism rådde trots att vi tvingats göra ett omtag på Heden för att få kontroll på byggkostnaderna. De båda projekten Heden och Brattebergsskolan hänger ihop och är beroende av varandra och det är viktigt att få in hela projektet inom den kostnadsram som kommunfullmäktige beslutat om. Det betyder inte att arbetet stannar upp men först när vi fått klarhet i kostnadsbilden för Heden kan arbetet med bygglovshandlingar på Bratteberg påbörjas.

Den justerade tidsplanen för projektet Framtida skollokaler

 • februari 2015 börjar ersättningslokaler placeras ut på Bratteberg.
 • april 2015 är det klart för inflyttning i ersättningslokaler
 • maj 2015 rivs huvudbyggnaden på Bratteberg
 • sommaren 2015 påbörjas byggnation på Heden och Bratteberg.
 • augusti 2016 är det inflyttningsklart i Hedens nya förskola och skola.
 • årsskiftet 2016-2017 börjar verksamheten i nya lokaler på Bratteberg. Då rivs även C-huset.

 

Bildspel som visar processen på nya Brattebergs förskola och skola

140204_eo_Partnering Bratteberg

Bildspel som visar processen på Hedens ny förskola och skola

20150204_Partneringmöte_lågupplöst

 

Öckeröelever deltar på Bokmässan

  image

Elever från Ankarets skola, pedagoger och arkitekt från programgruppen för nya Brattebergsskolan fick hjälp av Peter Lippman från Australien att komma vidare med planeringen av nya skolan. Idag passade de på att fråga extra mycket om utemiljön. Alla hjälptes åt att tänka, rita, önska, utbyta idéer, både på engelska och svenska, när de deltog i en workshop om framtidens lärmiljöer på Bokmässan. Arkitekt Elin Orstadius var väldigt nöjd med de tankar hon fick med sig hem till ritbordet. Såväl från elever som från Peter.

image

Intresset för vår grupp från Öckerö var stort. Särskilt kul att vi fick ta med oss elever, säger rektor Eva Knoph. Det ser man inte så ofta på bokmässan. Ett stort tack till medarrangörerna Rektorsakademin Utveckling och Ante Runnquist som bjöd in oss.

image

Rektor Karl Johan Sjödin, pedagog Camilla Wickstrand, eleverna Felicia Magnusson, Kevin Andersson och Linnea Aronsson tyckte om att få komma till Bok & biblioteksmässan

Peter Lippman är arkitekt från Australien och var inbjuden av Lärarförbundet. Han  inledde workshopen med ett berätta om sina tankar och erfarenheter från sitt arbete och menar att bra lärmiljöer uppfyller minst tre grundkrav.

1. De ger pedagoger och barn en säker och hälsosam arbetsmiljö

2. Utformningen stödjer den pedagogik som bedrivs

3. Lärmiljöns estetiska värden skapar stolthet, identitet och lust att lära.

Peter Lippman, internationellt uppmärksammad arkitekt och författare diskuterar hur framtidens lärmiljöer bör vara utformade tillsammans med Ante Runnquist från RAU, Rektorsakademien Utveckling. Föredraget ger dig några grundläggande begrepp och verktyg som du behöver för att utveckla bra lärmiljöer. I efterföljande workshop får du möjlighet att prova dem på verkliga exempel, ta gärna med dig ditt eget! Språk: föredraget på engelska, workshop tvåspråkig.

Byggstarten flyttas fram

Byggstarten av nya Brattebergsskolan och tillbyggnaden av Hedenskolan flyttas fram. Projektet ska anpassas till den budget som kommunfullmäktige beslutade i december 2013. Genom ett omtag ska projektdelarna samplaneras, bland annat i syfte att hitta samordningsvinster. Planeringen fortsätter men inflyttningen skjuts ett år framåt i tiden.

Programgrupperna kommer att arbeta vidare enligt kalendariet med att förbereda den största förändringen sen grundskolan infördes i Öckerö och dessutom den största investering som hittills gjorts. Nästa träff är på Heden tisdagen 30 september.

Fokusmöten

image

Utöver programgruppsmöten har projektledare och arkitekter träffat olika specialister som kommer att verka i de nya lokalerna för att fokusera på deras behov. Det är till exempel representanter för kulturskola, hemkunskap, slöjd, elevhälsa och IT. Fokusmöten kommer att hållas under hela processen och brukare kommer att ges möjlighet att kommentera ritningar och övriga handlingar allt eftersom de utarbetas. Nedan hittar du en sammanställning av de fokusmöten som vi haft fram till idag.

Fokusmöten sammanställning 2014-07-04

Bygglovshandlingar för Hedens nya förskola och skola

image

En vision av Hedens nya förskola och skola sedd från vårdcentralen

image

Caféet sett från andra våningen.

Arbetet med Hedens nya förskola och skola har gått in i en teknisk fas. Arkitekter och projektörer arbetar nu intensivt med att omsätta programgruppens arbete till handlingar som kan användas för att bygga efter. Preliminära bygglovshandlingar lämnades in till kommunens Bygg- och miljöenhet i veckan och i augusti skall de kompletteras.

När experter på områden som mark, värme, ventilation, el och brand börjar granska ett projekt brukar de ha gott om synpunkter. I vårt fall verkar det inte som det kommer att innebära alltför stora ändringar på planlösningen. Än så länge har det till exempel blivit ett fläktrum ovanpå loungen, en brandvägg i restaurangen och några brandtrappor på utsidan. Men vi får räkna med att det kommer att ske förändringar enda fram till den dag vi flyttar in. För att huset skall stå klart där i augusti nästa år krävs samarbete och kompromisser. Regler och bestämmelser skall följas, det skall tas fram tekniska lösningar och budget skall hållas. Hittills har det gått bra.

 

Utemiljö

image

Under våren har vi arbetat flitigt med hur vi vill ha utemiljön på Heden och Bratteberg i framtiden.  Alla är överens om att förskolans och skolans utemiljö är viktig och engagemanget har varit stort. I klassrum och programgrupper har elever, föräldrar och personal jobbat i workshops under ledning av våra arkitekter. En del av av resultatet kan du se i affischerna nedan. När planeringen nu går vidare har arkitekterna fått markprojektören Adwice som samarbetspartner och de har börjat rita på Hedens utemiljö. Utöver bollplaner, uteklassrum och kompisgungor måste man tänka på tillgänglighet för rörelsehindrade och räddningstjänst, tillfartsvägar och parkeringsplatser för cyklar och bilar, godsleveranser och mycket mer.

Utemiljö Heden och Bratteberg affischer 2014-07-01

Utemiljö Bratte affischer 2014-03-18

workshop ute

Workshop utemiljö Heden, plockat från redovisningen: Amfiteater, Vattenlek, Friidrottsytor, Multisportplane, Bort med parkering, Barnvagnstak och vindskydd

Workshop utemiljö Bratteberg, plockat från redovisningen: Kompost, odling, köksträdgård, odlingsmöjligheter, pallkragar, bärbuskar, rötter och traditioner. fontän med damm, utescen, samlingsplats för utelektion, sittgrupper för 8 personer, Campingborden” kan ställas ihop. ÖBO tycker att de fungerar bra, särskilt de i robust trä, En grill, tillgång till vatten ute, skapande verksamhet under tak tex staffli under tak, hinderbana, växthus, välkomnande blommor och grönt, berså samlingsplats, vänteplats, uteförråd, tak för barnvagn, fasta cykelställ flera ändar av skolgården. Gärna vacker grind, gärna belysning (solceller)Trädkojor, barnen skapar sin egen utemiljö, grottor som kan utnyttjas av alla åldrar, enskilt och i grupp, för rast och ro men framförallt för pedagogiskt arbete, speglar utomhus.

Utemiljö i Programförutsättningar: Utemiljön skall utformas med omsorg så att den kan ge stöd till det pedagogiska arbetet och stimulera till lek och fysisk aktivitet. Vi ser en grönskande och inspirerande utemiljö. Det är viktigt att tomtens naturliga förutsättningar tas till vara. De yngre och äldre barnen har delvis olika behov där de yngre behöver en tydligt avgränsad och inhägnad yta. De större skall få sitt behov av lek och rörelse tillgodosett genom lekredskap, bollplaner och liknande. Särskild hänsyn skal tas till riskerna med för stark exponering för soljus. Solskyddade miljöer skall skapas på gårdarna. Utemiljön skall också svara mot kursplanen i idrott och hälsa. Skolan skall ha tillgång till anläggning för utomhusidrott med bollplaner och friidrotttsfunktioner. Tomten skall få en fordonsfri och säker utformning. Det är nödvändigt att få en hållbar lösning på trafiksituationen till och inom båda fastigheterna. Det gäller gång- och cykelvägar såväl som parkeringsplatser. Det är därför viktigt att Kommunens Samhällsbyggnadsenhet har ett särskilt ansvar för infrastrukturen till och från de nya skolorna.

 

Workshop med elever

image

I två timmar hade arkitekt Kristina Lindkvist och projektledare Torben Ferm förmånen att få arbeta med klass 5 på Heden.

image

Eleverna fick beskriva vad de tycker om med sin skola idag och vad som kan förbättras.

image

Det fick också arbeta i grupp med att ta fram förslag till utemiljöer. Under ledning av sin lärare Therese Settergren arbetade de koncentrerat och gjorde fina arbeten som vi fick ta med oss för att använda i det kommande planeringsarbetet.

image

 

Någon vecka senare besökte arkitekt Elin Orstadius och Torben klass 7H på Brattebergsskolan för en liknande workshop. Eleverna arbetade mycket fokuserat och skapade inspirerande utemiljöer.

image

Här redovisar de sina arbeten för oss och sin klassföreståndare Anders Näslund. Eleverna tycker om sin skola men önskar i framtiden fler sittgrupper både inne och ute samt en välkomnande, ljus och öppen entré.

En första glimt av nya Bratteberg

Brattebergstomten

Tisdagen 4 mars träffades programgruppen på Bratteberg. Arkitekt Elin Orstadius presenterade en första skiss över nya Bratteberg. Den bygger på det arbete som gruppen gjort de senaste månaderna och de förutsättningar som detaljplanen ger. Av tre alternativa placeringar fastnade vi för den som innebär att man bygger ett nytt hus ungefär på samma plats som A-huset nu ligger. Förslaget var inspirerande och togs emot positivt av gruppen även om vi ville veta mer om detaljer som materialval och färgsättning. I det här skedet är rumsindelningen, färg och form inte klart och arkitekterna vill inte publicera några bilder ännu. De går nu tillbaka till kontoret och jobbar vidare utifrån sitt förslag. Din representant i programgruppen kan berätta mer.