Hem » Björkö

Björkö

Efter ett halvårs arbete är programgruppen nu klar med  behovsbeskrivningen. Nu är den överlämnad till Barn- och utbildningsnämnden för beslut. Vill du läsa så klicka på länken nedan

Behovsbeskrivning Björkö förskola och skola 2016

Projektplanen är en beskrivning över hur arbetet skulle genomföras

Projektplan Björkö förskola och skola 2016

Protokoll från programgruppsmötena hittar du under protokoll

 

UPPDRAGET

Barn- och utbildningsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att påbörja en utredning och göra en behovsbeskrivning avseende Björkö förskola och skola med målet inställt på ändamålsenliga lokaler anpassade till dagens läroplan och modern pedagogik. Behovsbeskrivningen skall utarbetas under hösten 2015 och överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden senast 31 januari 2016. Arbetet skall utföras av en programgrupp med representanter från skolledning, personal, elever, föräldrar, fastighetsägare och andra nyckelpersoner i kommunen.

Det är Barn- och utbildningsnämnden som sedan fattar beslut om hur man går vidare. Den normala gången är att ärendet går via samhällsbyggnadschef till kommunstyrelse och styrelse för ÖFAB. I nästa skede påbörjas vanligtvis en förstudie. Det är då arkitekter och byggherre kommer in i bilden och förslag på fysiska lösningar tas fram.

 

BEHOVSBESKRIVNING

En behovsbeskrivning syftar till att i ett tidigt skede av ett lokalutvecklingsprojekt ta fram beslutsunderlag som underlättar den kommande arbetsprocessen. Behovsbeskrivningen skall bygga på kommunens gemensamma vision för framtida skollokaler och beskriva den verksamhetsidé som skolledning och pedagoger på Björkö skola och förskola har inför framtiden. En sådan idé tar sin utgångspunkt i läroplan och kursplan för den svenska skolan. Men också den forskning som finns om skolorganisation och naturligtvis goda exempel och beprövad erfarenhet

 

PROJEKTPLAN

Projektplanen är en beskrivning över hur arbetet skall genomföras

Projektplan Björkö förskola och skola 2016

Protokoll från programgruppsmötena hittar du under protokoll

 

BAKGRUND

Ny skollag och nya läroplaner ställer nya krav på de fysiska förutsättningarna i förskola och skola.  Öckerö kommun har beslutat att genomföra stora organisatoriska och fysiska förändringar för att möta framtidens lärande för barn och unga. Projektet Framtida skollokaler innebär en om-  och tillbyggnad av Hedens skola på Hönö och Brattebergsskolan på Öckerö och är första steget i denna förändring. I nästa fas ingår en översyn av förutsättningarna för verksamheten på Björkö förskola och skola samt Bergagårdsskolan.

 

Av flera skäl har barn- och elevantalet ökat på Björkö de senaste åren. Det ställer nya krav på lokalerna och den tillfälliga modulerna har byggts ut redan efter ett och ett halvt år. Kommunens översiktsplan pekar återigen på Björkö som ett tillväxtområde. Efterfrågan på tomtmark och bostäder på ön är stort och här finns möjlighet för kommunen erbjuda mark. Det gör det angeläget att påskynda arbetet med att utreda lokalernas förutsättningar för lärande på lång sikt.

 

 

 

 

PROGRAMGRUPPSARBETE

 

Syfte

Programgruppens arbete skall syfta till att ge bästa möjliga förutsättningar för lärande i framtidens skola. Programgruppens arbete skall utgå från god pedagogik och god arbetsmiljö.

 

Mål

Mål för programgruppen är att under hösten 2015 utarbeta en behovsbeskrivning som skall och överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden senast 31 januari 2016. Programgruppen skall beskriva verksamhetens behov inför framtiden men inte presentera lösningar, skisser eller ritningar över hur det fysiskt skall kunna genomföras. Det gör arkitekter och byggherre i ett senare skede.

 

Arbetsformer

Programgruppen skall tillsammans utgöra en projektgrupp och gemensamt utarbeta en plan för arbetet under våren. Gruppen skall ha protokollförda möten efter behov.  Arbetet kan även bestå av studiebesök, litteraturstudier, föreläsningar och inspiration. Alla som ingår i programgruppen har ansvar för att informera dem som man representerar. Till exempel via elevråd och skolråd.

 

Arbetsmöten

Gruppen träffas för arbetsmöten. Normalt ligger de sen eftermiddag 16.30-18.30 för att underlätta för föräldrarepresentanter att delta. Mötesanteckningar upprättas alltid. Hela projektet dokumenteras på bloggen skolhusockero.com

 

 

Projektledare

Som projektledare utses utredare i Barn- och utbildningsförvaltningen Torben Ferm.

 

Roller

Eleverna skall vara inspiratörer

Lärare har det pedagogiska perspektivet

Föräldrar har ett särskilt fokus på trivsel och trygghet

 

Tidplan

Förslag till kalendarium för höstens arbete

 

Programgruppsmöte 1

14 september 2015, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan

 

Studiebesök på skolor i Göteborgsområdet

Oktober 2015

 

Programgruppsmöte 2

Uppföljning av studiebesök

Analys enligt Rosan Bosch ikoner

20 oktober 2015, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan

 

Programgruppsmöte 3

Elevråden presenterar sina arbeten

Fokusgrupper inne- och utemiljö

Inkludering och specialpedagogik

25 november 2015, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan

 

Programgruppsmöte 4

14 januari 201, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan

 

Behovsbeskrivningen överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden

31 januari 2016

 

Styrgrupp

Projektledaren rapporterar till en styrgrupp som består av kommunchef, skolchef, samhällsbyggnadschef och VD för det kommunala fastighetsbolaget ÖFAB.

 

Budget

Programgruppen kommer att ha en budget för studiebesök, litteratur, vikariekostnader, konsultation och övriga mindre kostnader i samband med arbetet.

 

Uppföljning

Programgruppen gör kontinuerlig intern uppföljning. Projektledaren återrapporterar till styrgruppen.

 

Utvärdering

Projektet utvärderas i samband med projektavslut.

 

Kontaktlista programgrupp Björkö förskola och skola

Namn Funktion E-post Mobil
Britt-Marie Bertrandsson Rektor britt-marie.bertrandsson@ockero.se

 

0706-905840
Frida Ekberg Specialpedagog frida.ekberg@ockero.se

 

0706-968225
Karolina Larsson Lärare förskola karolina.larsson@ockero.se

 

Maria Semrén Kyldal Lärare förskola Maria.semrenkyldal@ockero.se

 

Ulla Davidsson Lärare fritids, ulla.davidsson@ockero.se

 

Sara Tillander Lärare F-3 sara.tillander@ockero.se

 

Madelene Kristiansson Lärare 4-6 madelene.kristiansson@ockero.se
Elever åk F-6
Håkan Wergeni Förälder info@bjorkoskolverk.se
Owe Gissleholm Förälder owe.gissleholm@volvo.com
Theresa Ekman Förälder theresa.ekman@peap.se
Annie Hohlfält Förälder annie.hohlfalt@gmail.com
Helena Hjertberg Förälder helena.hjertberg@vh.goteborg.se

 

Anna Törnqvist Förälder anna.tornqvist@alexanderssons.se
Mikael Johannesen Lokalvårdschef mikael.johannesen@ockero.se 070-6049560
Jeri Svensson Tf . kostchef Jeri.Svensson@ockero.se
Peter Albinsson ÖBO-projektchef peter.albinsson@ockero.se 031-7645619
Torben Ferm Projektledare torben.ferm@ockero.se 070-6906381

 

 

%d bloggare gillar detta: