Hem » 2013 » november

Månadsarkiv: november 2013

Heden programgruppsmöte

Nu har programgruppen för Heden haft sin första träff på egen hand. Efter kommunstyrelsens möte på tisdag tar vi ställning till när vi sammankallar programgruppen för Bratteberg.

Heden programgruppsmöte 2013-11-25

Programförutsättningar med vision

image

Programförutsättningar är ett delvis nytt dokument som innehåller tidigare Behovsbeskrivning kompletterad med visioner och effektmål. Behovsbeskrivningen är upprättad av Barn- och utbildningsnämnden och antagen av Kommunfullmäktige.  Här beskrivs behov och förutsättningar för att skapa en anläggning för barn från 1 till 16 år på Hedenområdet och en likadan på Brattebergsområdet. Här finns allt vi behöver veta när vi går in i programgruppsarbete.

Programförutsättningar 1-16 år Heden- och Brattebergsområdet

Vision

Vi vill bygga för framtiden. När Heden- och Brattebergsskolan omformas till två likvärdiga enheter för barn från 1 till 16 år skall trygghet, lust och kvalitet styra arbetet.

Trygghet

Förskola och skola skall genomsyras av öppenhet och vikänsla. Det skall vara ljust och högt i tak med möjlighet till insyn och överblick. Centralt i anläggningen skall finnas rum för gemenskap. Verksamheten kommer att delas in i olika avdelningar utifrån ålder. Varje avdelning har sin bas i ett hemvistområde. Hemvistområdena är fördelade runt ett centralt nav. I hemvistområdet skall det finnas möjlighet till lek, laboration, lärande, måltid, vila och enskildhet. Särskild vikt skall läggas vid förvaring av personliga ägodelar för stora och små barn. Alla vuxna ingår i arbetslag som har arbetsrum centralt i hemvistområdet. Alla vuxna har ett gemensamt personalrum.

 Lust

Lärande förutsätter lust och nyfikenhet. Vår skola skall locka fram det allra bästa hos varje individ. Då måste den vara ett erbjudande. En plats för undersökande, experimenterande och konstruerande. Det skall finnas små rum och stora rum. Det skall vara specialiserade rum och generella rum. Vi behöver väl utrustade lokaler för praktiskt- estetisk lärande. Arbetet i verkstäder, studios och ateljéer skall vara synligt. Utemiljön skall också inspirera till lek och stödja läroplanen. Vi tror att såväl Heden som Bratteberg kan vinna på att arbeta utifrån en profil.

Kvalitet

I vår verksamhet följer vi intresserat och deltar gärna i forskning om barn och ungas lärande och utveckling. Vi har en hög medvetenhet om vår pedagogik och utvecklar ständigt våra metoder. Våra hus skall också ha hög kvalitet. Genom att använda naturliga och vackra material, sinnlig och lustfylld gestaltning skapar vi lust i lärandet. Genom god fysisk planering och modern byggnadsteknik skapar vi ett hållbart lärande och god arbetsmiljö.

Studiebesök Öjersjö och Gråbo torsdag 28 november

Studiebesök Öjersjö och Gråbo torsdag  28 november 2013

Öjersjö Brunn

http://www.partille.se/Invanarservice/barn-och-utbildning/Grundskolor/Skolor-i-Partille-kommun/Ojersjo-Brunn/

ÖJERSJÖ BRUNN Nya Öjersjövägen 100, Partille

Kristina och Kerstin har varit med sedan starten av Öjersjö på 90-talet. De berättar om hur det är att leda en verksamhet med inkludering och bredsamverkan är nyckelord

9.30                    Presentation av verksamhetsidén för Öjersjö och fika

10.30                 Rundvandring

12.00                 Lunch i Världshuset

Ljungvik

 

http://www.lerum.se/Skolsidor/Ljungviks-enhet/ljungviksskolan/

LJUNGVIKSSKOLAN Bäckamaden 1, GRÅBO

Ljungviksskolan är en av tre helt nybyggda skolor i Gråbo. Rektorerna Eva Persson och Jan Behrens tar emot oss och berättar om bakgrund och pedagogisk inriktning

13.30                 Presentation av verksamhetsidén Ljungviksskolan, Lekstorpsskolan och Röselidsskolan

14.30                 Rundvandring

15.30                 Kompletterande besök systerskola

Meddela ditt deltagande till torben.ferm@ockero.se snarast. Vi försöker samåka i så stor utsträckning som möjligt. Har du ingen att samåka med meddelar du även det till Torben. Lärare och rektor ansvarar för att elevrepresentanterna kommer med.

Program och karta

Studiebesök Öjersjö och Gråbo

 

 

Studiebesök Kungsbacka 18 måndag november

Studiebesök Kungsbacka – måndag 18 november 2013

Åsa

http://grundskola.kungsbacka.se/utbildning/grundskola/vara-grundskolor/asa-gardskola/

ÅSA GÅRDSSKOLA, Varbergsvägen 1711, Åsa

Rektorerna Håkan och Marie ta emot oss på den kommunalt självstyrande Åsa Gård. Här finns barn och unga från 1-16 år i samma anläggning.

9.30                    Presentation av verksamhetsidén för Åsa Gårdsskola och fika

10.30                 Rundvandring

11.30                 Lunch i restaurangen på Åsa Gård

Björkris

http://grundskola.kungsbacka.se/utbildning/forskola1/vara-forskolor/bjorkris/om-oss/

BJÖRKRIS FÖRSKOLA OCH SKOLA, Björkrisvägen 1, Kungsbacka

Katarina Skoogsberg med personal tar emot oss i helt nybyggda lokaler för barn från 1 til 12 år. Höstterminen 2013 finns det sex förskoleavdelningar och en F-klass och en 1-2 klass på Björkris förskola och skola.

13.00                 Presentation av verksamhetsidén för Björkris

14.00                 Rundvandring

Meddela ditt deltagande till torben.ferm@ockero.se snarast. Vi försöker samåka i så stor utsträckning som möjligt. Har du ingen att samåka med meddelar du även det till Torben. Lärare och rektor ansvarar för att elevrepresentanterna kommer med.

Program och karta

Studiebesök Kungsbacka

 

Två studiebesök i november

Du som ingår i programgruppen undrar säkert när vi skall ha vårt första planeringsmöte.  Vi har valt att avvakta på grund av viss osäkerhet om Brattebergsskolan.  Just nu undersöker styrgruppen om man kan riva delar av befintliga byggnader och bygga nytt i stället för att bygga om. Det får konsekvenser för hur vi skall planera och vi behöver ha klarhet i detta innan vi ses första gången.

Under november planerar vi att göra två studiebesök varav ett blir 28 november på de tre nybyggda skolorna i Gråbo. Ett mer detaljerat program kommer under veckan. Nedan några bilder från Ljungviksskolan.

2013-06-19 14.09.55 2013-06-19 14.03.23 2013-06-19 13.53.592013-06-19 13.48.16-1